Genel Sekreter

  • Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.

  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını, Üniversite’ye bağlı birimlere iletilmesini sağlar.

  • Üniversite idari yönetimin başıdır ve idari süreçleri yönetir.

 

 

Genel Sekreter Yardımcısı

  • Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olur.

  • Genel Sekreterliğe vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar.

  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Genel sekreterin vereceği diğer görevleri yapar ve yaptırır.

  • Genel Sekreter ile Genel Sekreterliğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlar.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi