657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

   TEBLİGAT KANUNU

    1416 SAYILI KANUN

   4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

   2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 

   2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

   5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

    5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

    YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KHK

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KHK

    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK 

    RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE RESMİ SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK              MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

  6091 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

  5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  832 Sayılı Sayıştay Kanunu

  2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu

  5647 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  Sağlık Mevzuatı

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  Bütçe Mevzuatı

  Gelir Mevzuatı

  6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  2489 Sayılı Kefalet Kanunu

 

 

    Kanun Hükmünde Kararnameler

  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi