657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

   TEBLİGAT KANUNU

    1416 SAYILI KANUN

   4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

   2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 

   2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

   5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

    5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

    YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KHK

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KHK

    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK 

    RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE RESMİ SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK              MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 6091 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 832 Sayılı Sayıştay Kanunu

 2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu

 5647 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 Sağlık Mevzuatı

 Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 Bütçe Mevzuatı

 Gelir Mevzuatı

 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 2489 Sayılı Kefalet Kanunu

 

 

  Kanun Hükmünde Kararnameler

 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname